logotype

EKOM mimo wyroku, nadal oporny w zakresie pełnej jawności umów cywilnoprawnych

W maju 2018 r. zwróciłem się o udostępnienie rejestru zawieranych przez spółkę umów z okresu 3 miesięcy. Prezes spółki w pierwszej kolejności tłumaczył, że nie prowadzi rejestru umów, a gdy to okazało się bezskuteczne uznał, że to informacja przetworzona. Decyzja EKOMu została uchylona wyrokiem sądu administracyjnego, jednak spółka nie złożyła broni i w dalszym ciągu broniła się przed jawnością wydając kolejną decyzję odmowną. Uznaliśmy, że zapytamy w węższym zakresie, aby sprawdzić czy rzeczywiście chodzi o taką ilość umów, która narazi spółkę na odciągniecie pracowników od zwykłych zadań czy chodziło o nieudostępnienie umów. Spółka co prawda udostępniła umowy, ale nadal nie chce udostępnić imion i nazwisk kontrahentów, swoją drogą nieudolnie o czym w dalszej części artykułu.

#EKOM #Prezes #Chwalenia #Nowakowski #Spółka #Sąd #Administracyjny #Nysa #Decyzja #Naruszenie #Prawa #Jawność #Umowy #Rejestr #Bezprawie #PIS

Sprawa została zapoczątkowana jeszcze w maju 2018 r., wtedy to wystąpiłem z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat umów cywilno-prawnych zawieranych przez spółkę, ówczesny Prezes spółki, a obecny Wicestarosta Powiatu Nyskiego Pan Jacek Chwalenia szukał to coraz wymyślnych sposobów, aby tej informacji nie udzielić - początkowo wskazywał, że rejestru umów w spółce się nie prowadzi mimo, że rok wcześniej wskazał, że rejestry takie spółka prowadzi w formie papierowej. Gdy taka wymówka nie przeszła postanowił, że uzna tę informację za informację przetworzoną, której uzyskanie wiąże się z wykazaniem szczególnego interesu publicznego, a po jego niewykazaniu Prezes spółki wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Nie zgodziłem się z takim stanowiskiem, decyzja w sposób oczywisty miała ogromne braki procesowe, w której nie wykazano w sposób dostateczny, że mamy informacje przetworzoną - co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydając wyrok uchylający wspomnianą decyzję. Mimo to Prezes Chwalenia się nie poddał wydał kolejną decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, której postanowiłem już nie skarżyć, z uwagi na fakt długotrwałego postępowania sądowego. Postanowiłem zapytać w mniejszym zakresie o umowy zawierane przez spółkę, tj. z 1 miesiąca, następnie wniosek został zawężony do umów podpisanych przez spółkę, bez zleceń - w tym zakresie odpowiedź została udzielona. Jednak odpowiedź ta była niepełna, gdyż nie zawierała imion i nazwisk osób fizycznych, które zawierały umowy ze spółką. Zdaniem Spółki osobom takich przysługuje prawo do prywatności w tym zakresie. Po naszym wezwaniu decyzję w tym zakresie wydał już nowy Prezes spółki Pan Damian Nowakowski, którą zamierzam skarżyć.

Wymiar polityczny:

Nie bez znaczenia jest fakt, że Pan Jacek Chwalenia w poprzedniej kadencji był radnym powiatowym z ugrupowania PIS, tym bardziej dziwi jego upór w ujawnianiu umów cywilno-prawnych finansowanych ze środków publicznych. Obecny rząd wywodzący się z tego samego ugrupowania przecież proceduje ustawę o jawności życia publicznego, która zakłada większą jawność w instytucjach publicznych, a w szczególności ma wprowadzić obowiązkowe rejestry umów. Czyżby nadal było aktualne powiedzenie "jestem za, a nawet przeciw"? A może Pan Jacek nie chce nam czegoś ujawnić, w końcu za czasów jego zarządzania spółka ogromnie się zadłużyła. Swoją drogą Prezes Chwalenia ma niezły tupet, w swoich kręgach opowiada, że wygrał spór z Hankusem, tymczasem wyrok mówi jasno, kogo decyzja została uchylona.

Nowy Prezes Damian Nowakowski również jest członkiem PISu, Prezesem spółki został po wygraniu wyborów w powiecie przez PIS i Komitet Kordiana Kolbiarza. Nie wykluczone, że uzyskał to stanowisko z nadania politycznego. Jednak obecnie nie można ocenić jego działalności pod względem jawności, co prawda wydał już decyzję o odmowie udostępnienia informacji, jednak w zasadzie przejął tę sprawę po poprzednim zarządzie - być może wynika to z niewiedzy, albo niezbyt profesjonalnej pomocy prawnej o czym w dalszej części artykułu.

(Nie)profesjonalna pomoc prawna:

Chociaż pisma są podpisywane przez Prezesów spółek wątpliwe jest, aby swoje rozstrzygnięcia podejmowali samodzielnie, z pewnością korzystają z profesjonalnej pomocy prawnej (przynajmniej taka powinna ona być). Analizując całe postępowanie, mam ogromne wątpliwości - widać ogromne potknięcia nie tyle w kwestii merytorycznej, co proceduralnej i to wiedzy której uczą na 3 roku studiów prawniczych.

Pierwszy taki wyraz dała już uchylona decyzja administracyjna, gdzie sąd uchylił ją ze względu na brak uzasadnienia faktycznego, które jest obligatoryjnym elementem każdej decyzji. Kolejny przykład to odmowa udostępnienia imion i nazwisk w formie zwykłego maila, podczas gdy ustawa o dostępie do informacji publicznej jasno wskazuje, że odmowa musi zawsze nastąpić w formie decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1 ustawy). Po moim wezwaniu spółka wysłała kopie decyzji na maila - to jest właśnie kolejny błąd, przepisy KPA, a dokładniej art. 108 nakazuje dostarczenie oryginału decyzji, a ponadto aby dokument został uznany za decyzję musi zawierać pewne minimalne elementy, jednym z nich jest podpis. Art. 107 § 1 k.p.a. wskazuje, że decyzja musi zawierać podpis, a w przypadku dokumentu elektronicznego - podpis elektroniczny. W niniejszej sprawie brak jest takiego podpisu, a skan decyzji nie zawiera podpisu, ponieważ posiada tylko jego skan (kopię), a zatem już z tego względu decyzja powinna zostać uchylona.

Niezależnie od tych błędów proceduralnych, sama odmowa wskazania imion i nazwisk kontrahentów jest niepoważna. Radca prawny powinien wiedzieć o głośnym wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt I CSK 190/12, który postawił tezę, iż „ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego nie narusza prawa do prywatności tych osób, o którym mowa w art. 5 ust. 2 u.d.i.p.” .

W niniejszej sprawie co prawda od razu mógłbym złożyć skargę do sądu (bez kierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), jednak chcę dać szansę nowemu Prezesowi naprawienia swojego, bądź czyjegoś błędu. Czekam również na dostarczenie we właściwy sposób oryginału decyzji administracyjnej. O dalszym przebiegu sprawy będę informował.

Dokumenty:

1. Wyrok WSA w Opolu uchylający decyzję Prezesa EKOMU

2. Odpowiedź na wniosek (rejestr umów za listopada 2018 r.)

3. Decyzja o odmowie ujawnienia imion i nazwisk kontrahentów.

2019  O jawności Nysy i okolic   globbersthemes joomla templates